Sishya Parampara

Sri Kameswari Sahitha Kameswarananda Nathar

Sishyas of Sri Arutsakthi Nagarajan – Ritambhara Jnana Sabha Members

1. Sri Jnanamba Sahitha Jnanananda Nathar- Sundaram & Mythily
2. Sri Kaveriyamba – V Savithri
3. Sri Kamalamba Sahitha Karunanandanatha Nathar – MKIyer & lalitha
4. Sri Mathuramba Sahitha Madanananda Nathar – Jeykumar & Usha
5. Sri Meenakshiamba Sahitha Aanathananda Nathar – Sekar & Meenakshi
6. Sri Mathangiamba Sahitha Madanananda Nathar – Baskar & Sulochana
7. Sri Meenakshiamba Sahitha Priyananda Nathar – Kalyanam & Meenakshi
8. Sri Visalakshyamba Sahitha Viswananda Nathar – Venkat & Kalyani
9. Sri Sathyavathi Sahitha Sathyananda Nathar – Guru & Maya
10. Sri Deepikamba Sahitha Dheerananda Nathar – Sridhar & Shantha
11. Sri Kamalambika Sahitha Kamalananda Nathar – Kannan & Usha
12. Sri Chambakamba Sahitha Chambakananda Nathar – Ganesan & Bhanu
13. Sri Paramba Sahitha Parasivananda Nathar – Gopu & Rajeswari
14. Sri Prakasananda Nathar – Ravishankar
15. Sri Charyamba Sahitha Charyananda Nathar – Santhanam & Padma