பரம காருண்ய விக்ரஹம்

ஜயசக்தி..


ஸ்ரீரவிசங்கர் நமது ஸ்ரீகுருஜி பேரில் எழுதியது….

குருமண்டலமத்தியஸ்தம் பரமகாருண்யவிக்ரஹம்
காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம்

சிஷ்யவாத்ஸல்யஜலதம் ஸத்புத்திப்ரதாயகம்
காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம்

வல்லபேசோபநிஷத்விவரணபதம்
ச வாக்வர்ஷம்
காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம்

ஸ்ரீபஞ்சகவிமர்சககுரும் ஸ்ரீயந்த்ரபூஜாதுரந்தரம்
காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம்

ஸுபகோதயபாஷ்யலேகம் ஸௌபாக்யஞானதாயகம்
காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம்

குருமண்டலமத்யஸ்தம் பரமகாருண்யவிக்ரஹம்
காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம்

ஸ்வகுருபூஜிதாமோதம் குருதேவ்யபேததத்வக்ஞம்
காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம்

admin

admin