பரம காருண்ய விக்ரஹம்

ஜயசக்தி.. ஸ்ரீரவிசங்கர் நமது ஸ்ரீகுருஜி பேரில் எழுதியது…. குருமண்டலமத்தியஸ்தம் பரமகாருண்யவிக்ரஹம்காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம் சிஷ்யவாத்ஸல்யஜலதம் ஸத்புத்திப்ரதாயகம்காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம் வல்லபேசோபநிஷத்விவரணபதம்ச வாக்வர்ஷம்காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி…

வேதசக்தி நூல் வெளியீடு

ஜயசக்தி.வேதசக்தி நூல் – அருட்சக்தி.ஸ்ரீவித்யா உபாஸக ஆன்றோர்கள் ஆவலுடன் எதிர்நோக்கிய ஒரு புதியஅரியநூல்வேதசக்திவெளியீடு_செய்தி# இங்கே! அன்னையின் அருளால் அருட்சக்தி ஆக்கிய வேதசக்தி தமிழ்ப்புத்தகம் இன்று உங்கள் முன்பு…

ஸ்ரீ கணேசமூல மந்த்ர பதமாலா

ஸ்ரீ கணேசமூல மந்த்ர பதமாலாஎழுதியவர் குருநாதர் பூஜ்யஸ்ரீஅனந்தாநந்தநாதர்(ப்ரஹ்மஸ்ரீ ஸி.வி ஸ்வாமி சாஸ்திரிகள்)(கணேச மந்திர மாலை என்றதமிழுரை பிற்காலத்தில் அருட்சக்தியால் எழுதப்பட்டது) ஓமித்யேததஜஸ்ய கண்டவிவரம் பித்வா பஹிர் நிர்கதம்…

Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 1

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.

Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 2

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.

Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 3

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.

Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 4

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.

Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 5-9

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.

Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 10

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.

Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 11-14

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.

Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 15-16

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.

Sri Mahishasura Mardani Stotram – Part 17-20

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.