ஜயசக்தி.. ஸ்ரீரவிசங்கர் நமது ஸ்ரீகுருஜி பேரில் எழுதியது…. குருமண்டலமத்தியஸ்தம் பரமகாருண்யவிக்ரஹம்காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம் சிஷ்யவாத்ஸல்யஜலதம் ஸத்புத்திப்ரதாயகம்காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம் வல்லபேசோபநிஷத்விவரணபதம்ச வாக்வர்ஷம்காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம் ஸ்ரீபஞ்சகவிமர்சககுரும் ஸ்ரீயந்த்ரபூஜாதுரந்தரம்காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம் ஸுபகோதயபாஷ்யலேகம் ஸௌபாக்யஞானதாயகம்காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம் குருமண்டலமத்யஸ்தம் பரமகாருண்யவிக்ரஹம்காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம் ஸ்வகுருபூஜிதாமோதம் குருதேவ்யபேததத்வக்ஞம்காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம்Read More →

ஜயசக்தி.வேதசக்தி நூல் – அருட்சக்தி.ஸ்ரீவித்யா உபாஸக ஆன்றோர்கள் ஆவலுடன் எதிர்நோக்கிய ஒரு புதியஅரியநூல்வேதசக்திவெளியீடு_செய்தி# இங்கே! அன்னையின் அருளால் அருட்சக்தி ஆக்கிய வேதசக்தி தமிழ்ப்புத்தகம் இன்று உங்கள் முன்பு வருகிறது.இதில்உள்ளவிஷயங்கள்ஸ்ரீதேவ்யதர்வசீர்ஷ உபநிஷத்து, ஸ்ரீஅருணோபநிஷத்து, மற்றும் ஸ்ரீஸூக்தம் இவற்றின் பொருள் தமிழில் விரிவாக காணலாம். ஸ்ரீதேவ்யதர்வசீர்ஷ உபநிஷத்தில் ஸ்ரீவித்யாபஞ்சதசாக்ஷரி, ஸ்ரீபுவனேச்வரி (ஏகாக்ஷரி) ஸ்ரீசண்டிகாபரமேச்வரி (நவாக்ஷரி) மஹாவித்யைகள் கருவாகி உருவான விதம், வர்ணனை விரிவாக ஆராய்ந்துள்ளோம். ஸ்ரீஅருணோபனிஷத்தும் தேவிபரமாக பொருள் சிந்திக்கப் பட்டுள்ளது. மற்றும்Read More →

ஸ்ரீ கணேசமூல மந்த்ர பதமாலாஎழுதியவர் குருநாதர் பூஜ்யஸ்ரீஅனந்தாநந்தநாதர்(ப்ரஹ்மஸ்ரீ ஸி.வி ஸ்வாமி சாஸ்திரிகள்)(கணேச மந்திர மாலை என்றதமிழுரை பிற்காலத்தில் அருட்சக்தியால் எழுதப்பட்டது) ஓமித்யேததஜஸ்ய கண்டவிவரம் பித்வா பஹிர் நிர்கதம் சஓமித்யேவ ஸமஸ்த கர்மரிஷிபி ப்ராரப்யதே மானுஷை:ஓமித்யேவ ஸதாஜபந்தி யதய: ஸ்வாத்மைக நிஷ்டா:பரம்,சஓங்காராக்ருதி வக்த்ர மிந்துநிடிலம் விக்னேச்வரம் பாவயே ஸ்ரீம்பீஜம் ச்ரமதுக்க ஜன்ம மரண வ்யாத்யாதி பீ நாசகம்ம்ருத்யு க்ரோதன சாந்தி பிந்து விலஸத்வர்ணாக்ருதி ஸ்ரீப்ரதம்ஸ்வாந்தஸ்தாத்மசரஸ்ய லக்ஷ்யமஜர ஸ்வாத்மாவபோதப்ரதம்ஸ்ரீஸ்ரீ நாயக ஸேவிதே பவதனRead More →

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.Read More →

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.Read More →

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.Read More →

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.Read More →

ஸ்ரீ ஆதி சங்கர பகவத்பாதாள் அருளிய மகிஷாசுர மர்த்தனி ஸ்தோத்ரத்தின் விளக்கவுரை ஸ்ரீ அருட்சக்தி குருநாதரால் கூறப்பட்டது, ஒலி வடிவில் இங்கே காணலாம்.Read More →