பரம காருண்ய விக்ரஹம்

ஜயசக்தி..


ஸ்ரீரவிசங்கர் நமது ஸ்ரீகுருஜி பேரில் எழுதியது….

குருமண்டலமத்தியஸ்தம் பரமகாருண்யவிக்ரஹம்
காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம்

சிஷ்யவாத்ஸல்யஜலதம் ஸத்புத்திப்ரதாயகம்
காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம்

வல்லபேசோபநிஷத்விவரணபதம்
ச வாக்வர்ஷம்
காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம்

ஸ்ரீபஞ்சகவிமர்சககுரும் ஸ்ரீயந்த்ரபூஜாதுரந்தரம்
காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம்

ஸுபகோதயபாஷ்யலேகம் ஸௌபாக்யஞானதாயகம்
காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம்

குருமண்டலமத்யஸ்தம் பரமகாருண்யவிக்ரஹம்
காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம்

ஸ்வகுருபூஜிதாமோதம் குருதேவ்யபேததத்வக்ஞம்
காமேச்வரானந்தநாதம் (தம்) ப்ரணாமி முதான்வஹம்