ஸ்ரீ கணேசமூல மந்த்ர பதமாலா

ஸ்ரீ கணேசமூல மந்த்ர பதமாலா
எழுதியவர் குருநாதர் பூஜ்யஸ்ரீஅனந்தாநந்தநாதர்

(ப்ரஹ்மஸ்ரீ ஸி.வி ஸ்வாமி சாஸ்திரிகள்)
(கணேச மந்திர மாலை என்ற
தமிழுரை பிற்காலத்தில் அருட்சக்தியால் எழுதப்பட்டது)

ஓமித்யேததஜஸ்ய கண்டவிவரம் பித்வா பஹிர் நிர்கதம் ச
ஓமித்யேவ ஸமஸ்த கர்மரிஷிபி ப்ராரப்யதே மானுஷை:
ஓமித்யேவ ஸதாஜபந்தி யதய: ஸ்வாத்மைக நிஷ்டா:பரம்,ச
ஓங்காராக்ருதி வக்த்ர மிந்துநிடிலம் விக்னேச்வரம் பாவயே

ஸ்ரீம்பீஜம் ச்ரமதுக்க ஜன்ம மரண வ்யாத்யாதி பீ நாசகம்
ம்ருத்யு க்ரோதன சாந்தி பிந்து விலஸத்வர்ணாக்ருதி ஸ்ரீப்ரதம்
ஸ்வாந்தஸ்தாத்மசரஸ்ய லக்ஷ்யமஜர ஸ்வாத்மாவபோதப்ரதம்
ஸ்ரீஸ்ரீ நாயக ஸேவிதே பவதன ப்ரேமாஸ்பதம் பாவயே

ஹ்ரீம் பீஜம் ஹ்ருதயத்ரிகோணவிலஸன் மத்யா ஸனஸ்தம் ஸதா ச
ஆகாசானல வாம லோசன நிசானாதார்த வர்ணாத்மகம்
மாயாகார்ய ஜகத் ப்ரகாசகமுமாரூபம் ஸ்வசத்திப்ரதம்,
மாயாதீத பதப்ரதம் ஹ்ருதி பஜே லோகே ச்வரா ராதிதம்

க்லீம் பீஜம் கலிதாதுவத்கலயதாம் ஸர்வேஷ்டதம் தேஹினாம்,
தாத்ருக்ஷ்மாயுத சாந்தி பிந்து விலஸத் வர்ணாத்மகம் காமதம்
ஸ்ரீக்ருஷ்ண ப்ரிய மிந்திராஸுதமன: ப்ரீத்யேக ஹேதும் பரம்,
ஹ்ருத்பத்மே கலயே ஸதா கலிஹரம் காலாரி புத்ர ப்ரியம்

க்லௌம் பீஜம் குணரூப நிர்குணபர ப்ரஹ்மாதிசக்தே: மஹா
ஹங்காராக்ருதி தண்டினீ ப்ரிய மஜ ஸ்ரீநாதருத்ரேஷ்டதம்
ஸர்வாகர்ஷிணி தேவராஜ புவனார்ணேந்த்வாத்மகம் ஸ்ரீகரம்
சித்தே விக்ன நிவாரணாய கிரிஜா ஜாதப்ரியம் பாவயே

கங்காஸுதம் கந்தமுகோபசாரப்ரியம் க கா ரோஹணபாகினேயம்
கங்காஸுதாத்யம் வரகந்த தத்வ
மூலாம்புஜஸ்தம் ஹ்ருதி பாவயே(அ)ஹம்

கணபதயே வரகுணநிதயே ஸுரகண பதயே நதஜன ததயே
மணிகண பூஷித சரணயுகாச்ரித மலஹரணே சணதே நம:

வராபயே மோதகமேகதந்தம் கராம்புஜாதைஸ்ஸததம் தரந்தம்
வராங்கசந்த்ரம் பரபக்திஸாந்த்ரைர் ஜனைர் பஜந்தம் கலயே ஸதா(அ)ந்த:

வரதநத ஜனானாம் ஸந்ததம் வக்ரதுண்ட
ஸ்வரமய நிஜகாத்ரஸ்வாத்ம போதைகஹேதோ
கரலஸத ம்ருதாம் ப: பூர்ணபாத்ராத்ய மஹ்யம்
கரகலஸுத சீக்ரம் தேஹி மத்போத மீட்யம்

ஸர்வஜனம் பரிபாலய சர்வஜ பர்வஸுதாகர கர்வஹர
பர்வத நாத ஸுதா ஸுத பாலயம் ஸர்வம் மாகுரு தீன மிமம்

மேதோ(அ)ஸ்திமாம்ஸருதிராந்த்ரமயே சரீரே
மேதின்யபக்னி மருதம்பரலாஸ்யமானே
மேதாருணம் மதமுகாதமாஜஹ்ருத்வா
மேதாஹ்வயாஸனவரே வஸ தந்திவக்த்ர

வசம்குரு த்வம் சிவஜாத மாம்தே வசீக்ருதாசேஷ ஸமஸ்தலோக
வஸார்ணஸம்சோபிதமூலபத்ம லஸச்ச்ரியா(அ) லிங்கித வாரணாஸ்ய

ஆனயாசு பதவாரிஜாந்திகம் மாம் நயாதி குணவர்ஜிதம் தவ
ஹானிஹீனபதஜாம்ருதஸ்யதே பானயோக்யமிபவக்த்ர மாம்குரு

ஸ்வாஹா ஸ்வரூபேண விராஜஸேத்வம் ஸுதா சனானாம் ப்ரியகர்மணீட்ய
ஸ்வதா ஸ்வரூபேண துபித்ர்ய கர்மண் யுமாஸுதேஜ்யாமய விசவ மூர்த்தே

அஷ்டா விம்சதி வர்ணபத்ரலஸிதம் ஹாரம் கணேசப்ரியம்
கஷ்டா(அ) நிஷ்டஹரம் சதுர்தசபதை: புஷ்பைர் மனோஹாரகம்
துஷ்ட்யாதி ப்ரத ஸத்குரூ(அ)த்தம பதாம்போஜே சிதானந்ததம்
சிஷ்டேஷ்டோ(அ) ஹமனந்தஸூத்ர
ஹ்ருதயா(அ)பத்தம் ஸுபக்த்யா(அ)ர்ப்பயே